Tjenester

Kompetansehuset Sustainability AS er et ledende og uavhengig rådgivningsmiljø som hjelper både store og små virksomheter med strategisk og bærekraftig forretningsutvikling. Vårt mål er å gjøre bærekraft lønnsomt og skape robuste og bærekraftige virksomheter.

Analyser

Sustainability bygger godt bærekraftsarbeid på analyse og innsikt om den enkelte virksomhet. Våre analyser tar utgangspunkt i norske og internasjonale rammeverk. For å utvikle gode strategier er det viktig å starte med en grundig analyse og kartlegge interessenter, konkurrenter og vesentlige temaer for din virksomhet.

Dobbelt vesentlighetsanalyse

En dobbelt vesentlighetsanalyse har som formål å kartlegge virksomhetens arbeid med bærekraft fra to perspektiver: På den ene siden skal analysen identifisere hvordan virksomheten påvirker planeten og samfunnet. På den andre siden skal den avdekke hvordan ESG-temaer påvirker bedriftens verdiskaping (finansiell vesentlighet).

Analysen gjør virksomheten i stand til å prioritere bærekraftsarbeidet, og danner grunnlaget for en effektiv bærekraftstrategi. I tillegg følger dobbel vesentlighetsanalyse kravene i CSRD, EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering.

Gapanalyse

Hensikten med en gapanalyse er å evaluere avstanden mellom selskapets nåværende bærekraftsarbeid opp mot bærekraftsmålene man ønsker å nå. Vi vurderer nåsituasjonen for din virksomhet og sammenligner med tilsvarende bedrifter. Videre gjør vi en analyse av hvilke krav som møter din bedrift og gir en anbefaling for tiltak for å sikre et godt bærekraftsarbeid i din virksomhet. En gapanalyse i henhold til CSRD er et godt utgangspunkt for en god bærekraftsrapport.

‍Interessentanalyse

En grundig analyse av interessentene bidrar til et godt rammeverk for en helhetlig bærekraftstrategi. I tillegg kan den sikre at organisasjonen hensyntar interessentenes behov, interesser og forpliktelser innen arbeidet med bærekraft.

Klimarisiko- og naturrisikoanalyser (TCFD/TNFD)

Vi hjelper deg med å vurdere klima- og naturrisikoer som kan påvirke din virksomhets utvikling på kort og lang sikt. Dette inkluderer indentifisering og håndtering av finansiell risiko knyttet til natur- og klimaendringer. Våre analyser sikrer beste praksis ihht TCFD (klimarisiko) og TNFD (naturrisiko).

Politiske analyser

Med en stadig strøm av lovkrav og tiltak knyttet til klima- og bærekraft, både nasjonalt og internasjonalt, tilbyr vi analyser på hvordan disse kravene vil slå ut for din bransje og virksomhet.

Strategier

Bærekraftstrategier bygger på analyse og innsikt og danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet i din virksomhet. Vi utvikler bærekraftstrategier som bidrar å skape muligheter i det grønne skiftet.

Bærekraftsstrategi

Bærekraftstrategier bygger på analyse og innsikt og danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet i din virksomhet. Vi utvikler bærekraftstrategier som bidrar til å skape muligheter i det grønne skiftet.

En god bærekraftstrategi er i tråd med virksomhetens overordnede strategi og bygger på virksomhetens vesentlige temaer. Strategien inneholder mål og ambisjoner, tiltak og metoder for implementering. Sustainability bistår med både utvikling og implementering av bærekraftstrategier.

Vi bistår også med:

  • Bærekraftig forretningsutvikling og innovasjon ​

  • Sirkulære forretningsmodeller​

  • Klimastrategi

  • Omstillingsplaner og net zero strategies

Klimastrategi

En klimastrategi tar utgangspunkt i klimaregnskapet for å deretter etablere klimamål og definere tiltak. Et slikt regnskap følger GHG-protokollen og analysen tar utgangspunkt i prinsipper for vitenskapsbaserte klimamål (Science Based Targets initiative). Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi arbeider også med transisjonsplaner og net zero strategies for å sikre at din virksomhet lykkes med den globale omstillingen til lavustlippssamfunnet innen 2050. En slik omstillingsplan vil være et viktig strategisk verktøy til å forstå forretningsmessige implikasjoner av klimastrategien din og vil beskrive både risikoene og mulighetene som klimaendringene innebærer.

En transisjonsplan vil være et viktig styringsverktøy for investerings- og finansieringsbeslutninger. Samtidig vil det også være et krav i bærekraftsrapporteringen fremover (CSRD).

Transisjonsplaner - net zero strategies

Sustainability arbeider med transisjonsplaner og net zero strategies for å sikre at din virksomhet bidrar med å lykkes med den globale omstillingen til lavustlippssamfunnet innen 2050. En slik omstillingsplan vil være et viktig strategisk verktøy til å forstå forretningsmessige implikasjoner av klimastrategien din og vil beskrive både risikoene og mulighetene som klimaendringene innebærer.

En transisjonsplan vil også være et svært viktig styringsverktøy for investerings- og finansieringsbeslutninger og vil også være et krav i bærekraftsrapporteringen fremover (CSRD).

Sirkulære forretningsmodeller

Verdens naturressurser er under økende press. derfor er det avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at vi bruker ressursene langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.

Vi hjelper deg med å sette en sirkulær strategi, sirkulære målinger og implementering som sikrer en bærekraftig vekst.

Bærekraftig forretningsutvikling

For at bedrifter skal være lønnsomme i fremtiden må de drives smartere, grønnere og bedre. Med fokus på din bransje og ditt selskap, hjelper vi deg med å finne løsninger på hvordan bærekraft kan bli en viktig driver for selskapets lønnsomhet.

Dette inkluderer alt fra bærekraftsledelse for innovative løsninger, til at vi støtter deg i en bærekraftig forretningsutvikling på områder fra logistikk og innkjøp til markedsføring og forbrukeratferd.

Bærekraftig finans

Bærekraftig finans handler om hvordan virksomheter må integrere ESG-elementer og utvikle en bærekraftig forretningsmodell som er attraktiv for investorer og som kan levere bærekraftig og lønnsom avkastning på lang sikt. Sustainability AS kan bistå i flere prosesser innenfor bærekraftig finans.

Grønn finansiering

Vi støtter deg i prosessen med å sikre langsiktig finansiering. Dette inkluderer hjelp i søknadsprosessen for grønne, bærekraftige eller sosiale lån, samt veiledning i utstedelse av grønne obligasjoner.

Bærekraftig investor relations

Vi bistår med kommunikasjon til investorer om bærekraftsinitiativer og ytelse. Dette inkluderer bærekrafttemaer inn i kvartalsrapporter, investorpresentasjoner, IPOs, dialog med ansvarlige investorer, og sikring av at investorer kan ta informerte beslutninger.

ESG-ratinger

Vi gir deg anbefalinger som kan forbedre din ESG-score, leverer gap-analyse og bistår med rapporteringen.

SFDR - EUs Offentliggjøringsforordning

Rådgivning knyttet til krav og implementering, herunder formulering av retningslinjer, klassifisering, rapportering og produksjon i henhold til EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).

Lovkrav, rapportering og etterlevelse

Sustainability støtter selskaper med å etterleve kravene knyttet til bærekraft, inkludert rapportering i samsvar med både norske lovgivningskrav og EU-spesifikke forskrifter. Vi tilbyr vår egen effektive metodikk for etterlevelse.

Grønnvaskingsdirektivet

Formålet med EUs Green Claims Directive er klart: Forbrukermakten skal styrkes og villedende reklame skal forbys. Det innebærer først og fremst at din virksomhet må bli flinkere til å dokumentere, ikke bare kommunisere. Hvilke miljøpåstander vil forbys? Hva slags dokumentasjon må ligge bak selskapets miljøpåstander? Vi tilbyr en dypere forståelse for hvordan bærekraftsarbeidet skal kommuniseres i henhold til grønnvaskingsdirektivet.

Skriving av bærekraftsrapporter

I Sustainability bistår vi bedrifter med å utarbeide bærekraftsrapporter. Vi tar oss av alt fra prosjektledelse, skrivearbeid og datainnhenting til struktur og design. Vi er også klare til å støtte integreringen av bærekraftsrapporten i årsberetningen, i tråd med de nye kravene.

Implementering av CSRD

Med EUs bærekraftsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Standards (CSRD), og tilhørende standarder (ESRS) har bærekraftsrapportering fått like stor betydning som finansiell rapportering. Vi veileder bedrifter gjennom implementeringsprosessen, inkludert dobbel vesentlighetsanlayse i henhold til CSRD, gap-analyse, utvikling av implementeringsplaner og retningslinjer, samt formulering av tiltaksplaner, målinger og mål.

EU-taksonomi

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som angir kriterier for hvilke aktiviteter som kan anses som bærekraftige. Implementering av taksonomien følger en stegvis prosess med seks miljømål. For at aktivitetene skal anses å være bærekraftige, må de oppfylle tre kriterier. Vi er her for å hjelpe deg med både kvalifiseringskartlegging (eligibility) og klassifisering (alignment).

Klimaregnskap

For å forstå hvordan en bedrift kan redusere klimagassutslipp, må man først forstå hva som forårsaker disse utslippene. Vi beregner dine utslippsnivåer ved å ta hensyn til dine aktiviteter og multiplisere dem med oppdaterte utslippsfaktorer. Vi støtter bedrifter i å finne måter å redusere klimagassutslipp på, både i egen drift og gjennom hele verdikjeden.

Vitenskapsbaserte klimamål (SBTi)

Vitenskapsbaserte klimamål er en metode og et verktøy for å sette mål og redusere utslipp i selskaper. Det er en omfattende prosess som krever god oversikt over både direkte og indirekte utslipp virksomheten har. Når målene er evaluert og godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi), må man rapportere årlig om fremgangen. Vi hjelper din bedrift med å sette vitenskapsbaserte klimamål.

Åpenhetsloven - aktsomhetsvurderinger

I henhold til Åpenhetsloven må bedrifter gjennomføre aktsomhetsvurderinger, offentliggjøre en redegjørelse for disse vurderingene, og gi informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om det. Arbeidet skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med Sustainability Due Diligence Directive (SDDD) vil aktsomhetsvurderinger også inkludere miljøaspekter. Vi tilbyr råd og støtte gjennom hele prosessen, fra integrering og overvåking til kommunikasjon.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

ARP, ofte referert til som likestillingsloven, har som formål å fremme likestilling og hindre diskriminering. Sustainability støtter din bedrift i å etterleve de lovpålagte kravene ved å utvikle retningslinjer, gi opplæring til ansatte, og implementere tiltak som fremmer likestilling og motvirker diskriminering på arbeidsplassen.

Kurs, kompetanse og kommunikasjon

Sustainability tilbyr kurs og praktiske workshops hvor vi støtter ledere og styremedlemmer i å utvikle sin kompetanse innenfor bærekraft. Dette sikrer at bærekraftige hensyn blir fullt integrert i beslutningsprosesser på toppnivå. Vi tilbyr kurs og workshops som er tilpasset din virksomhets virkelighet. Vi bistår også med kommunikasjonsarbeid knyttet til ESG, herunder skriving av bærekraftsrapporter og posisjonering. I tillegg tilbyr vi både debattledelse og prosjektledelse knyttet til arrangementer.

Kurs

Sustainability tilbyr følgende kurs:

  • Kurs i bærekraft – introduksjon ​

  • Bærekraft for ledergrupper

  • Bærekraft i styrerommet ​

  • Bærekraftsledelse for bærekraftsledere

  • Praktisk rettet CSRD-kurs

  • Nasjonal og internasjonal politikk

Ta kontakt med oss – så finner vi et skreddersydd kursopplegg som passer for deg!

Kommunikasjon og skriving av bærekraftsrapporter

Kommunikasjonsarbeid knyttet til ESG, herunder skriving av bærekraftsrapporter og posisjonering

Vi bistår bedrifter med å utarbeide bærekraftsrapporter. Vi tar oss av alt fra prosjektledelse, skrivearbeid og datainnhenting til struktur og design. Vi er også klare til å støtte integreringen av bærekraftsrapporten i årsberetningen, i tråd med de nye kravene.

Debattledelse og events

Vi tilbyr foredrag og møteledelse for møter og debatter knyttet til bærekraftstematikk. I tillegg bistår vi med arrangementsplanlegging og -gjennomføring. Våre erfarne rådgivere har ledet noen av de største klima -og miljøkonferansene i landet. Vi tilbyr ekspertise innen prosjektledelse, innholds- og konseptutvikling, eventplanlegging og -gjennomføring.

Team

Vi er noen av Norges fremste eksperter på å hjelpe virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping.

Mette Fossum

Daglig leder og partner


+47 950 60 052 

mf@sustainability.no

LinkedIn

Ingrid Aasaaren

Partner og seniorrådgiver


+47 482 05 210 

ia@sustainability.no

LinkedIn

Anette Brøto Nereng

Partner og seniorrådgiver


+47 980 08 930 

an@sustainability.no

LinkedIn